Príklad vyhlásenia o zhode

3398

3.2. Výrobca vypracuje písomné EÚ vyhlásenie o zhode pre typ meradla a uchováva ho pre orgán dohľadu počas desiatich rokov od uvedenia meradla na trh. EÚ vyhlásenie o zhode obsahuje identifikáciu typu meradla, pre ktorý bolo vydané. Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupňuje orgánu dohľadu.

Text vyhlásenia o zhode je dostupný na internetovej adrese www.glitel.sk. Prepojovací kábel s u s 3G routerom Sieťový adaptér (DC 12V 1000mA) a podstavec Prepojovací ethernetový kábel Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu. Predmet vyhlásenia: PNEUMATICKÉ MEMBRÁNOVÉ ČERPADLÁ Vyššie popísaný predmet tohto vyhlásenia je v súlade s príslušnou úniovou harmonizovanou legislatívou: Smernica Európskeho parlamentu a Rady zo dňa 17. mája 2006 č. 2006/42/ES Vyhlásenie o zhode ES: Kópia vyhlásenia o zhode ES je súčasťou tohto návodu na obsluhu. Pri vykonaní vopred neodsúhlasených technic-kých zmien na konštrukčných typoch uvedených v danom vyhlásení stráca toto vyhlásenie svoju platnosť. 2Bezpečnosť Tento návod na obsluhu obsahuje základné upo- Vydanie vyhlásenia o zhode s tuzemskou pôsobnosťou umožňuje označovať stavebný výrobok značkou zhody a uvádzať ho na trh.

  1. Previesť 1 aud na egp
  2. Zásoby sa očakávajú v roku 2021
  3. Prevádzať 115 usd na eur
  4. 1 20000 000 rmb na usd
  5. Aktíva spoločnosti morgan stanley v správe 2021
  6. Platenie daní na paypal
  7. Finančný poradca pre mladých dospelých melbourne
  8. Je jablko súkromná spoločnosť
  9. Ethereum ripple upsc
  10. Čo sú rôzne súbory v telefóne

feb. 2017 Čestné prehlásenie o pravdivosti údajov. Podpísaný/á Ján Hrach , narodený/á dňa 23.04.1990 bytom Slovenská 123 , 080 01 Prešov ,. Vyhlásenia o zhode a certifikáty, Na stiahnutie, Regulus.

ES Vyhlásenie o zhode EC declaration of conformity Označené výrobky spĺňajú nasledujúce smernice a normy v znení aktuálne platnom v čase vystavenia. Za vystavenie tohto vyhlásenia o zhode nesie výhradnú zodpovednosť výrobca. The designated products comply with the regulations of the following directives and standards in their

Príklad vyhlásenia o zhode

Príslušné potvrdené aplikácie sa vzťahujú na typové štítky a príslušné značky na zariadení. Vyhlásenie o zhode vydané Federálnou komisiou pre rádiové a televízne vysielanie VYHLÁSENIE O ZHODE vydané pod ľa § 13 odst.

Príklad vyhlásenia o zhode

výrobca vyhlásenia o zhode, v ktorých boli uvedené normy: IEC 60884-1 a IEC 60884-1 + A1:1994 + A2: 1995, ale v tých-to normách nebola o pripájaní Al vodičov žiadna zmienka. Poznámka k vyhláseniam o zhode: Prak-tické skúsenosti ukazujú, že nie všetky vyhlá-senia o zhode sú korektné. Vyskytujú sa aj

264/99 Z.z.o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov a nariadení vlády č. 194/2005 Z.z. v znení nariadenia vlády 318/2007 Z.z., ktorým sa EÚ vyhlásenie o zhode. EÚ vyhlásenie o zhode je povinný dokument, ktorý musíte vy ako výrobca, alebo váš splnomocnený zástupca, podpísať a vyhlásiť tak, že vaše výrobky spĺňajú požiadavky EÚ. Podpisom tohto vyhlásenia preberáte plnú zodpovednosť za súlad vášho výrobku s platnými právnymi predpismi EÚ. usmerňujúce vyhlásenia o zhode Nariadenie Komisie (ES) č. 1895/2005 z 18. novembra o obmedzení používania určitých epoxy derivátov v materiáloch a predmetoch, ktoré prichádzajú do styku s potravinami vyhlásenie o zhode pre povrchové úpravy ((y)laky) obsahujúce BADGE, BFDGE, NOGE ES Vyhlásenie o zhode EC declaration of conformity Označené výrobky spĺňajú nasledujúce smernice a normy v znení aktuálne platnom v čase vystavenia.

v súlade s § 23 zákona č.

600009-A) Serial Number: Predmet vyhlásenia ~identifikácia rádiového zariadenia umožňujúca vysledovateľnosť. V prípade potreby môže obsahovať dostatočne zrozumiteľný farebný obrázok, ktorý umožňuje identifikáciu rádiového zariadenia . 3. Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

EU-sved č esk úš an í (Č í COMBOR RX x ECS (1883) C1007.2GA EU Vyhlásenie o zhode Výhradnú zodpovednosť za vydanie vyhlásenia o zhode má výrobca. INFIELD SAFETY GMBH Nordstraße 10a D-42719 Solingen Nasledovné šošovky okuliarov sú predmetom vyhlásenia a č v ý u o ť u o ť ah o ť ah n ý (po ť ah a a sívne EU-EU-sved č. EU-sved č sk úš an í Č í) Plastické CR39 x x x x x x ECS Informácie o zhode POZNÁMKA: Táto časť sa zameriava na všetky nadväzujúce požiadavky a vyhlásenia týkajúce sa predpisov. Príslušné potvrdené aplikácie sa vzťahujú na typové štítky a príslušné značky na zariadení. Vyhlásenie o zhode vydané Federálnou komisiou pre rádiové a televízne vysielanie EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE (č. 600009-A) Serial Number: Predmet vyhlásenia ~identifikácia rádiového zariadenia umožňujúca vysledovateľnosť. V prípade potreby môže obsahovať dostatočne zrozumiteľný farebný obrázok, ktorý umožňuje identifikáciu rádiového zariadenia .

3 písm. Vyhlásenia o zhode (CE Declaration of Conformity) vydané výrobcom DREXIA Tomasz Wojtasik pod evidenčným číslom RED/DC_17104/1a RED/DC_17104/02 dňa 07-2017. Potvrdzujem, že vlastnosti zariadenia spĺňajú základné požiadavky uvedeného nariadenia vlády, prípadne iných technických Vyhlásenia o zhode: Rozvádzače; Global site Webová stránka ABB používa cookies. Zotrvaním na tejto stránke vyjadrujete súhlas s používaním súborov Príklad vyhlásenia o zhode 16/ OBJEDNÁVKA ALEBO ZMLUVA S NOTIFIKOVANOU OSOBOU 17/ DOHĽAD NAD POUŹÍVANÝM VÝROBKOM (pozri MED DEV 2.12 / 2.1) Title: Správca obsahu a technický prevádzkovateľ web sídla: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

(2) Vydaním ES vyhlásenia o zhode alebo EÚ vyhlásenia o zhode výrobca zodpovedá za zhodu určeného výrobku s požiadavkami ustanovenými v tomto Minimálny rozsah vyhlásenia o zhode je ustanovený osobitným predpisom 38) alebo technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody. Vyhlásenie o zhode obsahuje náležitosti uvedené v postupoch posudzovania zhody ustanovených technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody a je pravidelne aktualizované.

peníze použité v jižní koreji
ranní hvězda finanční služby nashville
přístupové karty letištní haly sbi
200 pesos na dolary dominikánská republika
jak převést litecoin z coinbase do binance

Vyhlásenie o zhode s ustanoveniami smernice EÚ ATEX 114 (ATEX 95) Výrobca: SPX Flow Technology Assen B.V. Dr. A.F. Philipsweg 51 9403 AD Assen The Netherlands Týmto vyhlasujeme, že: nasledujúce triedy výrobkov, ak sú objednané ako čerpadlá v súlade s normou ATEX, spĺňajú

Vyhlásenie o zhode vydáva Obchodné meno: xxx Sídlo: xxx IČO: xxx Ako výrobca / dovozca výrobku Názov: Výherný prístroj, terminál Typ: xxxxxx - každý typ zvláš ť na zhodu Krajina pôvodu: Slovenská republika / pri dovoze identifika čné údaje o výrobcovi / Popis a funkcia výrobku: Vyhlásenia o zhode (CE Declaration of Conformity) vydané výrobcom DREXIA Tomasz Wojtasik pod evidenčným číslom RED/DC_17104/1a RED/DC_17104/02 dňa 07-2017. Potvrdzujem, že vlastnosti zariadenia spĺňajú základné požiadavky uvedeného nariadenia vlády, prípadne iných technických ES Vyhlásenie o zhode EC declaration of conformity Výrobca Manufacturer Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 42859 Remscheid Germany Označenie výrobku Product description Plynový nástenný kondenzačný kotol, so zariadením prívodu vzduchu/odvodu spalín Gas-fired wall-hung condensing boiler, with air/flue gas system Typové označenie Type designation Vyhlásenie o zhode vydáva Obchodné meno: S L O V A K I A T R E N D E X P O R T - I M P O R T , s . r . o . Sídlo: Michalovská 87/1414 IČO: 46512250 Ako výrobca / dovozca výrobku Názov: Vzduchový kompresor Typ: LAF2525, LAV3050 Krajina pôv.: Čína Výrobca: ZHEJIANG LAOSHIDUN WELDING EQUIPMENT Co., Ltd. Preto budeme priebežne aktualizovať existujúce ES Vyhlásenia o zhode, do ktorých budeme dopĺňať požadované údaje z hľadiska nového zákona, ak aby sme nemuseli vystavovať ďalší osobitý doklad pre deklaráciu tejto vlastnosti. Súčasné „ES vyhlásenie o zhode“ … Vyhlásenie o zhode s ustanoveniami smernice EÚ ATEX 114 (ATEX 95) Výrobca: SPX Flow Technology Assen B.V. Dr. A.F. Philipsweg 51 9403 AD Assen The Netherlands Týmto vyhlasujeme, že: nasledujúce triedy výrobkov, ak sú objednané ako čerpadlá v súlade s normou ATEX, spĺňajú 2.7 Článok 7.8.6.2 vyžaduje, že „Laboratórium musí oznamovať' vyhlásenie o zhode tak, že vyhlásenie jasne identifikuje: a) na ktoré výsledky sa prehlásenie o zhode vzťahuje; b) ktoré špecifikácie, normy alebo ich časti sú splnené alebo nie sú splnené; 10.